<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-07-26

Luzapen bat

Zenbait gorabehera medio, luzapen bat iragarri beharrean naiz.

Asmoak lehengoan dirau, gogoa ere bai, baina uda garaia ere ez da egokiena administrazioaz aritzeko beharbada, Irailean helduko diot atzera orriari.

Uda ona pasa dezazuela danok.

____

2 Comments:

At 9/20/2007 10:00 a. m., Anonymous Anónimo said...

egunon patxi:

azkenaldiko isiltasunetik argitara ateratzeko proposamentxo bat egin nahi dizut: zumarragatik zeharka urretxura begira dezazun, eta aldameneko herriko festez zerbait kontatzea. A! Eta onartu berri den urretxuko alkatearen soldataz ze iritzi daukazun ere gustora irakurriko genuke, egia esan

laister arte

 
At 9/20/2007 11:44 p. m., Blogger Patxi said...

Aupa, adiskidea:

Buruan daukat atzera hastea, baina beste hamaika gauza ere badauzkat buruan honekin batera, ea danak lerroan ipintzeko gauza naizen. Estimatzen da dana dala akordatzea.

Urretxuko festetaz baino - ez naiz batere arduratu orain arte - gogoa ematen dit larunbateko erreka egunaz hitzegiteko, aurreko eguneko zaparradaren ondoren errekak ekarri zuen kutsadura ikaragarriaz …baina tira, izango da aukera laister, hala nahi nuke behintzat.

Iñaki Zabalaren soldatari buruz, irakurri ditudan gauza askok eman didate atentzioa. Gauza batzuk ordea, ez dauzkat batere garbi. Adibidez, Iñakik erabaki lezake gutxiago kobratzea, bere alderdiaren irizpideak urratuz? Ze ondorio ekarriko luke horrek EAE-ANVk alkatetza daukan zenbait herritan? Bestetik, zenbat kobratu behar du alkate batek? Alkate guztiek berdin? Edo, bada inor Iñakiri esijitu diezaiokeenik, moralki, soldata jeistea?

Ez dakit nahikoa garbi azaldu dedan, baina alkarrez iritziak trukatuz, beharbada iritsiko gera erdibide politen batera.

 

Publicar un comentario

<< Home