<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-06-18

Uztailaren erdialderarte

Uztailaren erdialderarte, nobedade haundiren bat ez bada behintzat, ez da mezu berririk izango. Hortik aurrera argitaratuko ditut erdizka utzi ditudanak, eta saiatuko naiz berrikuntza bat edo beste eskeintzen.

Laister arte.

____

3 Comments:

At 6/18/2007 11:18 p. m., Anonymous Iñaki Ortiz said...

Laister arte, Patxi. Hemen egongo gara!

 
At 6/19/2007 1:08 a. m., Blogger Patxi said...

Oporretan, lasai lasai, patxadaz, dexente findu daitezke gauzak eta, ea ba.

Mila esker Iñaki.

 
At 6/26/2007 1:09 p. m., Anonymous Andoni said...

Zain egongo naiz. Uztailaren erdiarte, ño! Luze jungo da. Seguru bueltakoan gauza politak irakurtzen jarraittuko dugula.

 

Publicar un comentario

<< Home