<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-06-04

Limosnatxo bat...

derechaLa cabrita Margarita. Un espectáculo de toda la vida, pero con tintes preocupantes. Un niño de cuatro-cinco años se encarga de recoger el dinero…


Erreza da xamurtasuna sentitzea, kalean “la cabrita margarita” ikusitakoan. Tronpetaren hotsa, ahuntza eskilara gainean… Denbora gelditu egin dala dirudi. Txiki-txikitatik ezagutzen degun espektakulua.

Beste kontu bat da, lau-bost bat urte izango dituen umea ikusten dezunean, txapela eskuan, dirua biltzen.

- Ume honek ez luke eskolan egon behar?
- Lanean daukate?

Bistan da ume txikiek gehiago xamurtzen dizutela bihotza, eta errezago sartzen dezula eskua poltsikoan, txanpon bila, baina ezin da ahaztu umeak eskean ibiltzea guztiz debekatuta dagoela, maiz ematen dala esplotazioa.

Noraino dan jolasa, familiari laguntzea... Noraino lana…Ez da maiz ematen dan kontu bat. Zeini dagokio halakoak zaintzea? Ertzantzari? Udalari? Kasu honetan ere, protokolo falta.

____

Etiquetas: , ,