<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-06-11

Bi gune arriskutsu

derecha


Un accidente más en el enlace de la autovía con la carretera comarcal. Las señales limitadoras no son suficientes. Muchos vehículos no respetan las limitaciones de velocidad, al igual que ha ocurrido desde siempre en la travesía que atraviesa Zumarraga, la Avenida Euskal-Herria.

Mayor señalización, ubicación fija de radares… Medidas que se podrían tomar, en aras de aumentar la seguridad.Ostiralean beste istripu bat egon zan Autobia eta errepide komarkala alkartzen diren tokian. Albistegiak esan zuenez, bi lagun zauritu ziren, hauetako bat oso larri.

Lehenago ere, toki horretan bertan, bi hildako izan ziren, autobia estrenatu eta handik gutxira.

Ibilgailuek abiadura haundia dakarte Ormaiztegitik, eta autobia bukatzean, bihurgune itxi xamarra eskubira, eta bapatean kontrako norabidean aurkitzen du gidariak zirkulazioa.

Seinalezapena egon badago, baina trafikoaren zirkustantziak oso bereziak dira. Kotxeak abiada bizian datoz, eta seinaleak eta abiadura mugatzaileak zertarako dauden danok dakigun arren, praktika beste bat izaten da.

Euskal-Herria hiribidean ere berdintsu gertatzen da. Ibilgailuek abiada bizia dakarte, eta askok ez dituzte seinaleak errespetatzen. Ez abiadura mugatzen dutenak, ez semaforoak. Zeharbide honetan ere egon dira hildakoak, arrazoi berberengatik.

Ertzantzak ipini izan ditu erradarrak, baina bolara motxetan. Sekulan ez jarraian.

Erradarrak, argi keinukariak… Toki arriskutsuak dira, eta ez legoke soberan halako neurriak hartzea, behin-behinekoak baino, finkoak, segurtasunaren mesedetan.


____

Etiquetas: ,