<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-20

PSOE eta euskal abizenak

derecha


Los candidatos del PSOE no tienen todos la misma categoría. Los apellidos marcan la diferencia. Es muy importante remarcar el origen euskaldun. Xabier Arzalluz ya tiene sustituto.


Udal funtzionamentu arduragabearen arlo gehiegi hartzen ditu Legazpi, 12.eko gaiak. Jungo naiz aipatzen danak banan bana, kontuak luze joko du eta. Gaurkoan, umore pixkat ordea, badago premia eta.

PSOE alderdiaren edo… Anton Arbuluren bitxikeria bat:

Zerrendaren aurkezpenean, aurreko egunean, lehenengo tokietan doazen hautagaien azalpen luzeantxea, eta ondoren, ziztu bizian danak, asko dira eta. Danak ez daukate ordea kategoria berbera. Batzuk, abizen bakarra aipatzearekin nahikoa. Beste batzuk garrantzitsuagoak dira.

Arzallus jubilatu zanetik, beharrezkoa genuen RH-a azpimarratuko zuen norbait, bai horixe. Eskerrikasko Anton.


Etiquetas: , ,

1 Comments:

At 6/09/2009 11:08 a. m., Anonymous Anónimo said...

no hay peor ceguera que la del que sólo ve lo que quiere ver ni peor sordera que la del que sólo oye lo que quiere oir

 

Publicar un comentario

<< Home