<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-17

Prebarikazio delitua

derecha


El día 15 de mayo, en un pleno celebrado a puerta cerrada, negándonos la palabra a los asistentes, el Ayuntamiento de Zumarraga acordó convertir vía pública en bien particular.

En base a esta decisión, la comunidad nº 12 de la calle Legazpi ganará un aprovechamiento privativo en sus viviendas sin precedentes. Sus casas se revalorizarán de manera muy importante, en base a los metros que aprovecharán del antiguo rellano, los metros de vía pública que se les ha regalado, más los balcones que se les ha dejado construir.

Además, se les ha concedido una benevolencia sin precedentes, pues además del terreno que no se les ha cobrado, se les han aplicado unas rebajas que no se aplican a nadie (50 y 70 %) en diferentes impuestos. Han argumentado que tienen necesidad económica, pero el Ayuntamiento no les ha pedido ingresos…

Piden ayuda económica debido a su situación, pero tienen tanto como para hacer obras de ampliación de sus casas, y también tanto como para sacar balcones. Cada vecino va a pagar una suma muy por encima de los siete millones en esta obra…

Y todo esto, alegando que no es posible la construcción de un ascensor por dentro.

El alcalde y los concejales, han tenido en sus manos el informe realizado por un arquitecto colegiado planteando dos soluciones interiores, sin utilización de vía pública, que presentamos junto a las alegaciones.

Tenían también la advertencia de los técnicos municipales, señalando que cuidado…

1- este proyecto condicionaba el futuro proyecto de paseo de ribera.

2- creaba precedentes en cuanto a la autorización de vuelos

3.- por criterios estéticos, se debería plantear una solución para los tres portales

4.- Se debería tramitar la desafección del suelo público previa a la concesión de licencia.

Les ha dado igual.

El alcalde ha faltado a la verdad en numerosas ocasiones, con la complicidad de los concejales. Y han cambiado la calificación jurídica de este terreno (les han regalado vía pública) con conocimiento de causa de que obraban contrarios a la ley.

Es decir, han cometido prevaricación.

Maiatzaren 15ean, bulego batean egindako pleno itxi batean, bertan geunden herritarroi hitza ukatuz, Zumarragako Udalak bide publikoa komunitate baten ondasun pribatu bihurtzea erabaki zuen.

Erabaki honi esker, Legazpi, 12ko komunitateak inun prezedenterik ez duen aprobetxamentu bat irabaziko du beren etxebizitzetan. Hauen balioa izugarri haundituko da, etxeetan irabaziko dituzten metroetan, kaleari jandako eremuan, eta egiten utzi zaien balkoietan.

Gainera, inork jasotzen ez dituen abantaila ekonomikoak jaso ditu, oparitu zaion terrenoaz gain, inori ematen ez zaizkion errebaja ikaragarriak aplikatu baitzaizkio (%50, %70) ordaindu beharreko zerga batzuetan. Dirurik ez daukatela argudiatu dute, baina udalak ez die inolako ingresorik eskatu.

Laguntza eskatzen dute dirurik ez daukatelakoan, baina balkoiak ordaintzeko lain badute, eta beren etxeak haunditzeko lain ere bai. Bakoitzak zazpi miloitik gora ordaindu behar du obra honetan.

Hau dana, igogailu bat ipintzea etxebarrutik ezinezkoa dutelakoan:

Alkateak eta zinegotziek, guk alegazioetan aurkeztutako txostena izan dute mahai gainean erabakia hartzerakoan. Txosten honetan, arkitekto kolegiatu batek ziurtatzen du bi aukera daudela igogailua ipintzeko bide publikoa erabili beharrik gabe.

Gainera, Udal teknikoek ohartarazi zieten: kontuz,

- erriberako proiektua baldintzatzen du

- prezedente larriak sortzen ditu

- ingurua asko itsusitu leike, aldameneko komunitateekin adostutako proiektu bateratua esijitu beharko litzaieke

- ez dira tramite legalak betetzen ari…

Berdin izan zaie.

Alkatea gezurretan aritu da denbora guztian, zinegotzien konplizitatearekin. Eta legearen kontrakoa dala jakinez, hala ere bide publikoa oparitzea erabaki dute.

Prebarikatu egin dute.


____

Etiquetas: , ,