<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-04

Kutsadura ez da arazo

derechaVivimos en uno de los pueblos más contaminados de Gipuzkoa. El tráfico es excesivo, la calidad del aire preocupante, el río Urola está muerto, pero el tema de la contaminación no merece apenas atención en los programas electorales.Hauteskunde programetan azalduko ez dan beste kontu bat. Gipuzkoako herririk kutsatuenetako batean bizi gera. Trafikoa herri barruan izugarria da, airearen kalitatea, oso txarra, Urola erreka hilda dago, baina programetan aipamenik ez, edo aipamentxoak baino ez.

- Ingurumen Sailaren txostenak dioenez «kalitatearen indizeak adierazten duenez, azken urteetan EAEko airearen kalitateak behera egin du»

- El río Urola atraviesa Legazpia, Zumárraga y Urretxu, tramo muy contaminado, sigue hasta el área de Azpeitia-Azkoitia...

- Kutsadura-muga gainditzen duten enpresak badira gurean


Etiquetas: ,