<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-05

Kordo, eskale irripartsua

derechaConocí a Kordo hace tiempo. Ayer perdió el último autobús en Oñati, a eso de las nueve, y tuvo que venir andando hasta Zumarraga, llegó a eso de la una y media. Hoy estaba tocando la guitarra, y cantando "hegoak ebaki banizkio", con su sonrisa habitual.

Aspalditik ezagutzen det "Kordo". Andaluziarra da ta, ezin gizonak KoLdo beharbezela ahozkatu. Oso irripartsua gizona, ez da hola ta hola umorea galtzen duen hoietakoa. Atzo, Oñatin, Zumarragarako azken autobusa galdu zuen. Oinez egin omen du bidea, gauez. Goizeko ordubata t'erdian iritsi omen da, larri xamar, gau ilunean kotxeren batek baztarrera botako ote zuen...

Baina gaur hortxe zebilen, kitarra jotzen, ohizko irriparrearekin. Ez du oso ondo kantatzen, baina "hegoak ebaki banizkio" kantaren letra ondo baino hobeto ezagutzen du.

Borondatearen truke, irriparreak eta kitarra doinuak gure kaleetan. Ez denbora luzerako. Egun asko egin omen ditu gure herrian, beste norabait abiatzeko garaia duela esan dit.


Etiquetas: