<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-21

Komunikazio arazoak

derecha


Hay un abismo entre la imagen que da Anton, a la que le atribuye el PNV. De un alcalde que promueve el acuerdo, el dialogo… A un alcalde personalista, cacique, intolerante…

Algo que no ocurriría si los canales de comunicación entre el Ayuntamiento y los ciudadanos fuesen más fluídos.

No parece que vaya a haber cambios en este sentido en la próxima legislatura. Independientemente del alcalde que sea elegido.Sagarnak Anton Arbuluz osatzen duen erretratoa, zeharo iluna da. PNV alderdia kanpaina honetan hori ari da salatzen behin eta berriz. Antonek agintzen duela. Udala bera dala, berak hartzen duela dana bere gain, ez duela inorekin kontatzen.

Antonek berriz, “alkarrizketa” hitza aipatzen du behin eta berriz. “Akordioa”, azken lau urte hauetan bezela.

Alde ikaragarria dago batetik bestera.

Udaletxea ezagutzen duenak, badaki zein dan bietan egiazkoa. Herritar gehienei, Udalaren gorabeheretatik urruti, bigarren aukera egingo zaie sinisgarriago…

Komunikazio arazo larri bat dago hemen. Herritarren eta Udalaren arteko komunikazio arazo bat. Herritarrak ez daki bere udalak nola funtzionatzen duen. Ez du bere alkatea ezagutzen.

Ez du ematen aldaketarik egongo danik zentzu honetan, datorren agintaldian, alkatea edozein dala ere.


Etiquetas: