<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-25

Gertatu behar ez zuen beste bat

derechaUn mes más tarde, sigue sin reponerse el cristal. Hoy un niño de dos años se ha caído al ir a apoyarse donde pensaba que había un cristal, y del golpe ha perdido el conocimiento, y se ha hecho además una herida con los cristales que siguen dentro.


Hilabete baino gehiago pasa da mezu hau idatzi nuenetik. Oraindik jartzeke dago kabinaren kristala.

Gaur goizean, nere lagun baten semea, Gari txikitxoa, bi urtekoa, kristala zegoelakoan, bertan bizkarra jarri eta, atzeraka erori da barrura. Kolpearen ondorioz kordea galdu du.

Sustoa ikaragarria izan da. Dexente kostatu zaio bere onera etortzea. Zauri txiki bat ere egin du, oraindik jaso gabe dauden kristaltxoekin.

____

Etiquetas: ,