<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-08

Euri-litroak, berun-kiloak

derecha


Dice el alcalde que hay mucho interés sobre la metereología en Zumarraga, y anuncia la próxima inauguración de un observatorio que recoga datos climátológicos.

Teniendo en cuenta que el interés general acerca de la necesidad de contar con datos acerca de la contaminación es muchísimo mayor, cabe deducir que pronto tendremos un centro PERMANENTE de recogida de datos.

Se difundió un mensaje tranquilizador hace dos años
. Sin embargo, desde mi punto de vista, de poco sirve recoger los datos sobre contaminación de un periodo determinado; máxime cuando el principal contaminador conoce la circunstancia de que se le está vigilando.

El registro Estatal de Emisiones y Fuentes contaminantes (EPER), seguirá aportando algo de luz en ese sentido.
«Gizarte mailan eguraldiarekin zerikusia duten gaiek interes handia sortzen dute” dio Anton Arbulu alkateak.

Horregatik, metereologia datuak biltzeko behatokia irekiko dute irailean.

Txalotzekoa da gure alkatearen erantzuna horrelako gai batekiko interesa antzeman ondoren.

Gure herrian kutsadurak sortzen duen interesa eguraldiarekikoa baino hamaika aldiz haundiagoa dala kontutan hartuta, pentsa liteke beraz, hurrengo pausua kutsaduraren datuak jasotzeko behatoki FINKO bat ipintza izango dala.

Duela bi urte, bai ipini zuten behatoki bat helburu honekin, hiru hilabetez.

Deia egunkariaren artikulu hau irakurri ondoren, pixkabat lasaitzen zera; baina galdera bat dago, artikulu horrek erantzun ematen ez diona:


derecha


Zer gertatu zan/da hiru hilabete hoien ondoren? (Arcelor jakitun zan, hiru hilabete hoietan, neurgailuak ipinita zeudela).

Garrantzitsua izango da, zenbat euri-litro erortzen diren Zumarragan, holakorik ez det nik ukatuko; baina nere ustetan behintzat, askozaz ere garrantzitsuagoa zaigu, zenbat berun kilo erortzen dan jakitea.

Espainiako Gobernuaren EPER erregistroko datuen arabera, ARCELOR enpresak kutsadura-mugak gainditzen ditu, eta datuak, lehenengo begiratu batean behintzat, bildurgarriak dira.

Berunaren adibidea atzera ekarriz:

Plomo y sus compuestos:

Valor límite umbral (Kg/año): 200

Cantidad: 6684,25


Klikatu orriaren goiko eskubiko ertzean, gainerantzeko datu guztiak tamaina haundian ikusteko.Etiquetas: , ,