<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-15

Aquí no hay nada que ocultar...

derecha


Pues no, no se nos ha respondido.

Formulamos las alegaciones, pero no se nos ha contestado.

Presntamos el informe realizado por un arquitecto colelgiado, donde se detallan dos soluciones para la instalación de un ascensor en el nº 12 de la calle Legazpi sin utilizar vía pública. En una de ellas el ascensor va todo por dentro, y en la otra no toca suelo, y apenas sobresale 1,60 (ahora sobresaldrá 4,60)

Es eviente que responder al informe de este arquitecto iba a resultar al alcalde y a los concejales muy embarazoso…

No han tenido problema. Han celebrado el pleno a puerta cerrada, sin público, ni televisión, ni prensa.

Alegarán como razón que los representantes de Pagotxeta han querido sentarse en los asientos reservados a los concejales, pero el resultado es claro:

No se nos ha dejado hablar, ni formular preguntas acerca del tema del ascensor (y teníamos muchas). Han conculcado nuestros derechos más fundametales.

Martxoaren 20ean ospatu zan plenoan, alegazioak aurkezteko eskubidea genuela, eta erantzun egingo zitzaigula esan ziguten behin eta berriz. Ikusi bideoa, "erakutsi-gorde" botoian klikatuz.

derecha


Pues no, no se nos ha respondido.


Arkitekto baten txostena aurkeztu genuen alegazioekin batera, Legazpi kaleko 12ko komunitatea egiten ari dan obra dala ta. Bi aukerekin: batean igogailua barrutik egin daitekeela ziurtatzen da; bigarren aukeran, ez du terrenorik hartzen, eta egiten ari dena baino 3 metro gutxiago ateratzen da kanpora (1,60 baino ez).

Bistan da arkitekto honen txostenari erantzutea, oso gauza enbarazugarria izan zitekeela alkate eta zinegotzientzat…

Ez dute arazorik izan. Gaurko plenoan ez da jendeari hitzegiteko aukerarik eman. Bulego batean ospatu dute, publikorik gabe eta prentsa eta telebistarik gabe.

Arrazoia beste bat dala esango dute: pagotxetako ordezkariak zinegotzien eserlekuetan eseri direla, baina ondorioa garbia da:

Oinarri-oinarrizko eskubideak zapaldu dituzte, ez digute hitzegiten utzi, ez diete erantzun igogailuaren gaineko gure galderei, (eta asko genituen).

Alkateak dio ez daukatela ezer ezkutatzeko. Ikusi bideoa:

derecha


Orduan, zergaitik ukatzen digute hitza, zergaitik ukatzen digute galderak egitea?

____


Pagotxetako ordezkariei zinegotzien lekuan (beti eseritzen direna baino metroerdi aurrerago) eseritzen ez uzteari buruz, agintaldiko azken plenoan, eta motibu horregatik plenoa itxia izateko erabakia hartzea, benetan harrigarria, eta salagarria.

Etiquetas: , ,