<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-29

Antonen esaldiak hauteskundeen ondorenDiario Vascoko gaurko kronikatik hartutakoak, hemen.


“Es un resultado histórico. Difícilmente alguien vaya a poder lograr algo así en la historia de Zumarraga».

Halaxe da, errekorrak hautsi dira. Sekula ez da egon horrelako abstenziorik Zumarragako udal hauteskundeetan. % 37,6.

Hamar lagunetik lau etxean gelditu dira.


____


“Preciso de la participación de todos, organizaciones cívicas, agentes económicos, sociales y culturales, profesionales, etc»”

EAE-ANVko 700 boto emaleak hori dira: participantes de organizaciones cívicas, agentes económicos, sociales y culturales, profesionales…

Bi zinegotzi emango dizkie beraz? Zenbakien arabera tokatuko litzaizkiekeenak?


____


“Por encima de partidismos y de intereses egoístas, quiero que en esta nueva legislatura trabajemos todos”

"Partidismos e intereses egoistas…" Bere alderdia ere zaku berean sartzen du? Norbaiti zuzendutako salaketa da? Ohizko zerbaitetaz ari da? Zertaz ari da?


___

Etiquetas:

4 Comments:

At 5/30/2007 9:41 a. m., Anonymous Rebel said...

Anton Arbuluk hitz mordo botatzen du ezer gutxi esateko. Ez bilatu esanhaia esaten duenari, ez bait du, hitz potolo baina hutsak dira, edukin gabekoak.

 
At 5/30/2007 6:13 p. m., Anonymous Anónimo said...

Baina garbi dagona da herriarengana iristen badakiela, hitz potoloekin eta esanai gutxikoekin baina, pentsa zein erantzun jaso duen hauteskundeetan. Bi ondorio atera ditzakegu, Anton oso azkarra dela edo Zumarratarrok oso motzak garela.

 
At 5/30/2007 6:15 p. m., Anonymous Anónimo said...

Antonek eztitu bi zinegotzi ANVri emango, PSEEerengan izango lukeen ohiartzunagatik, ze politikoki bi zinegotzi emanda ere bera bederatzirekin geratuko litzateke, gehiengoan oraindik, beraz arazo handiegia ezta izango Antonentzat hau egitea bai ordea PSEEk PPren haurrean eman beharko lituzkeen esplikazioegatik.

 
At 5/31/2007 1:51 a. m., Blogger Patxi said...

Antonek gutxitan hitzegiten du gauza zehatzetaz. Aldiz, izugarri errepikatzen du bere diskurtsoa.

Zer esaten duen baino, zer transmititzen duen, hor dago gakoa.

Zumarragarrok motzak ez gera. Antonen arrakasta zein izan dan? Berarena baino, aldamenekoena da meritua. Mezu luze baterako gaia da .

Bi zinegotzi ANVri emateari buruz, hori, nere ustetan behintzat, guztiz pentsaezina da.

Entre TODOS hori, teorian bai, baina praktikan...

 

Publicar un comentario

<< Home