<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-25

Antioko makroproiektua

derecha


Dejando aparte el factor credibilidad, diferente en cada persona según su experiencia y punto de vista, remarcar el esfuerzo comunicador del PNV en estas elecciones, a la hora de mostrar su programa.

Entre otros, dió cuenta de las intenciones de Antón Arbulu en relación a La Antigua. Haz Click en el botón "erakutsi-gorde" para ver el video.
Hauteskunde hauetan talde bat nabarmendu bada bere programa aurkezteko garaian, hori PNV alderdia da.

Alderdi guztietan, pisu gehien duen faktorea sinisgarritasuna da: pertsona bakoitzak iritzi bat izango du, bere esperientziaren eta ikuspegiaren arabera, baina hori alde batera utzita, alderdi honek erakutsi duen maila hauteskunde hauetan komunikazioaren ikuspegitik, kontutan hartzekoa da. Kamaren aurrean hautagai desberdinak programaren atal desberdinak erakusten, oso modu “profesionalean”.

Beste alderdi batzuk beharbada badute gaitasun bera, baina ez dute praktikan jarri, eta eskertzekoa da komunikazio ahalegin bat alderdien aldetik, beren programa zer izango dan argi eta garbi azaltzen ahalegin berezi bat, ohizko topikoetatik urruti.

Oso garbi azaldu zan atal bat, Antiorena izan zan. Sagarnak Anton Arbuluren asmoa zein dan azaldu zuen, modu laburrean, baina garbi ondoriozta daiteke horrelako jatetxe batek inguruan izango duen inpaktua.

(ikusi bideoan, Udal arkitektoaren anteproiektu bat dagoela, beste batzuetan ez bezela, kasu honetan bai, ekonomiko eta teknikoki kuantifikagarria).

Egin klik "erakutsi-gorde" botoian bideoa ikusteko

derecha
Etiquetas: , ,