<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-03

Alderdiak, herritarrak

derechaNo encontrarás en los programas electorales de los partidos nuevas propuestas para impulsar la participación ciudadana. Las decisiones seguirán tomándose de la misma manera, con el resultado que apunta Iñaki Galdos en el video que figura a continuación. Haz click en el botón “erakutsi-Gorde” para ver el mismo.Fijatu aurten alderdi politikoen programetan: ez dezu aurkituko herritarren parte-hartzea sustatzeko proposamen berririk.

Erabaki-guneak alderdietan mantentzea izango da asmoa, lehen bezelaxe. Alderdietan, edo praktikan askotan gertatzen dan bezela, figura bakar batengan: alkatearengan.

Aipatu, aipatzen dute batzuk zerbait hain garrantzitsua dan kontu honi buruz, bideoan ikusi bestela Iñaki Galdosen hitzak, ze argiak eta ze esanguratsuak; baina errealitatean, asko okertzen ez banaiz behintzat, betikoak iraungo du. Transparentziarik eza, eta halabeharrez, herritarren konfidantzarik eza.

Klik egin "erakutsi-gorde" botoian bideoa ikusteko.

derecha
Etiquetas: ,

2 Comments:

At 5/03/2007 12:12 p. m., Anonymous Anónimo said...

arrazoi osoa!
hala ere, uste det epe motzean gauzak aldatu beharko direla. Hori bai, herritarrak edo kolektiboak ere aktiboagoak diren heinean...
1go lana: hirigintza arloan herritar foroa sustatu eta bertan esperimentatu. ikus:
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/ammar.html
http://arquisocial.org/tiki-index.php
http://www.ejepeatonal.com/article223.html
http://www.redciudadesclima.es/index.php?action=listarCategorias&modul=practicas&id_seccion=10&template=buenas_pract&lang=es

 
At 5/04/2007 1:02 a. m., Blogger Patxi said...

Errepaso labur batean, oso gauza interesgarriak aurkitu ditut helbide hauetan, eskerrikasko!

Inork bisitatu nahi balitu ere, hemen zerrendatzen ditut lotura bidez, errezago sartzeko.

bat

bi

hiru

lau

 

Publicar un comentario

<< Home