<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-27

Albiste onak

derechaBuenos resultados electorales para Zumarra.net. Teniendo en cuenta que la finalidad de esta página es principalmente examinar las deficiencias de la administración municipal, y teniendo en cuenta que nada va a cambiar después de las elecciones, no van a faltar asuntos a comentar.

Mencionar que cabe la posibilidad de que, a medio plazo, y a consecuencia del tema del ascensor de la calle Legazpi nº 12 y la posible inhabilitación del alcalde y de algunos de los concejales, Zumarraga conozca su primera mujer alcalde. Arantxa Gonzalez San Vicente.… Zumarra.net- entzat.


Antonek alkatetza irabazi du atzera, gehienok espero genuen bezela.

Udalaren funtzionamentuaren hutsuneen berri ematea izanik orri honetako asmoetako bat, eta danak lehengoan segituko duela kontutan hartuta, bistan da ez naizela gai faltan izango hemendik aurrera.

Aipatu bakarrik, gauza berri bat ezagutu dezakegula agintaldi honetan: Legazpi 12ko gaia dala ta, alkateak eta zinegotzi batzuk jaso dezaketen inhabilitazio zigorra tarteko, Zumarragako lehenengo alkate emakumezkoa: Arantxa Gonzalez San Vicente, PSOEkoa.

Aipatu bestalde, Zumarranet-ek bere bixkia izango duela laister. Nahiz euskerak garrantzi haundiagoa izaten segiko duen, edukien aldetik, eta baita artikulu kopuru eta luzeraren aldetik ere, erderazko orria ezagutuko dezue hemendik egun batzuetara.

____

Etiquetas:

2 Comments:

At 5/28/2007 12:02 p. m., Anonymous Anónimo said...

Zer esan nahi dezu lehenengo alkate emakumezkoa diozunean?Alkatea Anton izango da eta argazkian ageri dan emakume hori asko jota zinegotzi bat besterik ezta izango ala?

 
At 5/28/2007 7:35 p. m., Blogger Patxi said...

Aurki epaitegira jo beharko degu seguruasko – ez dirudi alkateak atzera egingo duenik - .

Epaileak ikusten badu prebarikazioa egon dala, hau da, legearen kontra dijoan erabaki bat hartu dala nahita, inhabilitazio kondena bat ezar lezake, erabakia hartu zuten guzti haientzako: Alkatea, Mikel Serrano, Ricardo Lozano…

Aurreko agintaldian egon ez zan lehenengoa, PSOEren zerrendan, Arantxa Gonzalez San Vicente da.

Badakit hau dana ezinezko dirudiela. Herritarrak oso gutxitan jotzen du administrazioaren kontra, baina gu erabakitsu gaude, eta legea, edozein alkate edo udalbatzaren gainetik dago, hori da gure bermea.

Oraindik birjartze-errekurtsoa (recurso de reposición) aurkezteko epean gaude, Udal arkitektoaren azken txostena goitik behera kuestionatzeko besteak beste; obrak ezin ziren hasita egon, eta teilaturaino iritsita daude.

 

Publicar un comentario

<< Home