<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-06

700 Zumarragar, udaletxetik kanpora

derecha


700 Zumarratarras podrán manifestar su opinión, pero no podrán participar en las decisiones que adopte el Ayuntamiento, en los próximos cuatro años.

Podrían ser incluso más, teniendo en cuenta que en las elecciones municipales se vota muchas veces a las personas, por encima de las siglas.

Las personas que figuran en las listas de la izquierda abertzale son conocidas por todos. Son profesionales, padres, socios o representantes de esta u otra asociación… Partícipes en cualquier ámbito, de manera totalmente natural.

Es una contradicción tremenda que, mientras estas personas son completamente aceptadas en cualquier lugar, sean discriminadas políticamente.

Al igual que no deja de ser una contradicción que, mientras se les impide existir por una parte, por otra sí que son utilizadas para que el resto de los partídos políticos tengan más representantes, ya que el número de concejales se determina según el número de habitantes de cada municipio.

Salvo el PP y el PSOE, el resto de partidos se han mostrado contrarios a la decisión del tribunal supremo. Queda por ver por lo tanto, cuales son los pasos que dan para que la izquierda abertzale cuente con representación en la próxima legislatura.
Hitzegin bai, baina erabakietan parte hartu ez, berriro ere, beste lau urte luzez.

Zazpirehun esan det, baina askoz gehiago ere izan litezke, kontutan hartuta Udal hauteskundeetan, pertsonak bozkatzen direla, siglak baino gehiago.

Ezker abertzalearen zerrendetan datozen pertsonak, danon ezagunak dira. Profesionalak dira, gurasoak, hemengo edo hango bazkideak, batzorde honetako edo horretako ordezkariak… Gizarteko edozein esparrutan modu naturalean parte hartzen dutenak.

Kontraesan izugarria da, gizartean guztiz onartuak diren bitartean, politikan baztertuak izatea.

Eta kontraesana ere bada, alde batetik esistitzea galerazten zaien bitartean, alderdi batzuk zinegotzi gehiago izan ditzaten, horretarako bai, erabiliak izatea; zinegotzien kopurua, biztanle kopuruaren arabera zehazten baita.

PSOE eta PP ezik, gainerantzeko alderdiak Auzitegi Gorenaren erabaki honen aurka agertu dira. Ikusteko dago beraz, ezker abertzaleak hurrengo urteetan ordezkariak izan ditzan ze urrats ematen dituzten alderdi hauek.

Etiquetas: ,