<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-05

Zumarragan ere bai?

derecha


Una de las características de la política municipal, consiste en retrasar muchas obras municipales para que coincidan con el periodo electoral. Es costumbre cada cuatro años sufrir los inconvenientes de tres o cuatro obras simultáneas poco antes de las elecciones.

Nos quedamos sin disfrutar servicios que podían estar terminados mucho antes, meses, años quizás, supeditados a los intereses del partido que gobierna en cada momento..

¿Ocurre esto en Zumarraga? No podría asegurarlo. Sería una cuestión a analizar.

Reflexiones que he me ha sugerido la observación de dos trabajadores en el tejado de la futura casa de cultura, hoy a la mañana, día de jueves santo.
Udal politikaren ezaugarrietako bat da, herrian egiten diren proiektuetako asko, hauteskunde garaia iritsi arte atzeratzea. Horrela sufritu behar izaten ditugu hiru edo lau obra aldi berean lau urtero. Herri guztietan ez bada, gehienetan behintzat.

derecha


Lehenago eginda egon zitezkeen zerbitzu asko disfrutatu gabe geratzen gera herritarrok, hilabeteetan, urtetan beharbada, gobernuan dagoen partiduaren errentagarritasun kalkuluen arabera.

Zumarragan horrela gertatzen da? Ezin horrelakorik esan. Aztertu beharreko kontu bat litzateke, denbora eta ahalegina eskatzen duena.

Kultur-etxea izango dan etxearen teilatuan bi langile ikusi ditut gaur goizean, ostegun santua, lanean, eta horixe etorri zait burura.

Oso ikusgarria gertatzen da dana dala, oso polita, bi garabien besoak Legazpi kalea zeharkatzen. Gera daitezela gordeta; irudiak eta gogoeta.

____

Etiquetas: , ,