<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-06

Zorionak Sasieta

derecha


Generamos mucha basura y por ello es muy importante el reciclaje. La labor de concienciación que realiza la mancomunidad Sasieta es en ese sentido, desde mi punto de vista, francamente buena.Zabor asko sortzen degu. Horregatik da oso garrantzitsua berziklapena. Sasieta mankomunitateak bere ahalegina egiten du herritarrak kontzientziatzen, eta nere ustetan behintzat, oso egoki eta oso txukun egiten du bere lana.


derecha


Hemen jasotako albiste honetan, hauek dira neri garrantzitsuenak egin zaizkidan datuak:

500 kg. zabor sortzen degu urtean, gutako bakoitzak.

% 26a berziklatzen da.

Azken hamar urtetan bikoiztu egin da berziklapena.

Zein dira gehien berziklatzen dutenak?

« Nabarmendu egin behar da, zaharrak direla gehien berziklatzen dutenak, murritzaldiak sufritu behar izan dituzten belaunaldiak, dana aprobetxatu beharrean izan zirenak. Filosofia horri eusten diote, baita berziklapenean ere. »

Sasieta mankomunitatearen web-orria


____

Etiquetas: , , ,