<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-14

Xirimiriak bisita gaur

derecha


No con la misma frecuencia, pero seguimos disfrutando de vez en cuando, como hoy a la tarde, de nuestro querido xirimiri.


Orain dala hiru hilabete bildurrez geunden urtegiak hustuko ote zitzaizkigun. Uxatu ditugu bildurrak aldi baterako.

Gure lasaitasuna indartzeko gainera, gaur arratsaldean laztan egin digun xirimiri zoragarria. Ez digu bisita egiten lehen bezain sarri, baina, horregatik estimatzen degu gehiago.

Nahita ere ezin erretratatu argazkiak: ttanttatxo batzuk zeharo nabarmendu nahi izan dute gainera, horra:


Etiquetas: ,