<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-26

Udalaren txostenen zain

derechaA la espera de recibir por parte del Ayuntamiento los informes jurídico, económico y urbanístico que justifican la venta de 7 m2 a precio de 1 euro, más el regalo de 130 metros más de vía pública a la comunidad del nº 12 de la calle Legazpi, éstas son las imágenes del pleno celebrado el 24 de abril en lo referente a este punto, por si alguien está interesado en conocer nuestras razones, además de otros detalles de interés.Zain gaude Udalak noiz emango digun, Legazpi 12ko obra egiteko baimena ematea arrazoitzen duten txostenak: urbanistikoa, juridikoa, eta ekonomikoa. Zertan oinarritzen diren euro baten prezioan bide publikoaren 7 m2 saltzeko, eta baita zer dala ta oparitu zaizkion Legazpi 12ko komunitateari 130 m2 tik gora. Bitartean, gure arrazoiak zein diren ikusi nahi izanez gero, beste gauza batzuren artean, hemen dauzkazue jun dan eguneko Udal Batzarraren irudiak.

Klik egin "erakutsi-gorde" botoian bideoa ikusteko.

derecha
Etiquetas: , ,

2 Comments:

At 4/27/2007 11:56 a. m., Anonymous satortzulo said...

apa traper!!!

egia esan normala ere baduk halako aulki beldurgarrietan esertzen diren agintariak izanda aldrebeskeriak gertatzea (besteak ere ez dituk atzean geratzen...)

aio!

 
At 4/27/2007 11:49 p. m., Blogger Patxi said...

Kaixo Satortzulo:

Udalaren orrian datorrena, batzar aretoari buruz (erderazkoan bakarrik):

"el salón de Plenos, por ejemplo, lugar por excelencia destinado a ser escenario del teatro político"

Gure politika noraino dan "teatro" ikertzea, nere asmoetako bat web-orri honetan. Ea pixkabat behintzat hurbiltzen naizen.

 

Publicar un comentario

<< Home