<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-13

Toponimia berri bat

derecha


Es natural para cualquier hablante, tener dificultades para pronunciar determinados nombres en una lengua que no es la suya materna. Al euskaldun le pasa con el castellano, y pasa lo mismo al revés. Se podría crear un mapa toponímico nuevo con las “interpretaciones” que se hacen de algunos nombres toponímicos euskaldunes.


Parre egiten degu gure zaharrek erderazko zenbait hitz esaten asmatzen ez dutenean. Urrutira jun gabe, aitak ingelesarekin nahikoa lan izaten du, compact-disk (konpatxis) eta abarrak esateko; nere amari ezinezkoa zaio Jarit esatea: Arizz esaten du beti.

derecha


Ez da zaharren monopolioa ordea zenbait hitz esateko zailtasun hori: neri asko kostatzen zait, adibide bat ipintzeagatik, “es rojo” esatea. Ahalegin haundiak egin behar ditut S-ren ondoren R hizkiari dagokion indarra emateko. Baldar ibiltzen naiz beti.

Zer esan, beste muturrean, euskerarekin oso kontaktu azalekoa izan duten erdaldun askotaz? Euskera ikasi eta erabili beharrean ez dira izan beharbada, baina derrigorrez ikasi beharrean izan dira, erderaz parekorik ez duten hitz euskaldunak: izen toponimikoak.

Bilduma polit bat, mapa toponimiko bitxi bat osa liteke Zumarragar askoren “interpretazioekin”: Adibide gisa, nere lagun batek entzun zuen hau :

- Sí sí! Por el chibigorri! Hemos ido hasta Chiberri, nos hemos lanzao, y casi casi llegamos hasta Pirucho!

(igerri ez badiozu, erantzuna hemen behean)

derecha


- Sí sí! Por el bidegorri! Hemos ido hasta Etxeberri, nos hemos lanzao, y casi casi llegamos hasta Aizpurutxo!

____

Etiquetas: , ,