<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-13

Seguru gaude?

derecha


Veo desde mi ventana el trozo de muro que se llevó el río el pasado 23 de marzo. El puente que lleva a Zumarraga encima de ese mismo muro. El río Urola viene otra vez crecido… Me preocupo gratuitamente lo más seguro


Urak jun dan martxoaren 23an eraman zuen Urola errekako harresi zatia, 80ko hamarkadan eraiki zan.

Ezjakina naizelako izango da, baina nere irudipena da zerbait oso gaizki egin zala harresi hori altxatu zanean. Harresiek 30 urte baino gehixeago iraungo al dute! Enkofradoreak pagatzeko lain ez degu irabaziko bestela….

derecha


Harresi beraren jarraipena ikusten det etxeko leihotik; Zumarragako plazara daraman zubia harresi horren gainean; Urola erreka hazita, bart egindako euriarengatik…

Esan bezela, ezjakina naizelako seguruena, nere kezkak.

Gustatu egingo litzaidake ordea, jakitea, zer izan zan hain gaizki egin zana – gaizki egin bazan behintzat -. Zeinen ardura izan zan.

Jakitea gustatuko litzaidakeen bezela, Urretxuk bizi izan duen sustorik haundiena, polikiroldegiaren sapaia erori zanean, tragedia izugarria izan zitekeen hura gertatu zanean, zerk huts egin zuen orduan ere. Argitu al zan? Norbaitek baleki, eskertuko nioke esatea.

____

Etiquetas: , ,