<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-11

Ondasun publikoari kalteak: zenbait galdera

derecha


Formas de divertirse muy peculiares, que llevan a formularse muchas preguntas acerca del porqué de este tipo de conductas, el papel de la Ertzantza, la respuesta ciudadana cuando se presencian estos hechos, etc. Haz click en el botón verde para ver el video.


Danok ezagutzen ditugu zenbait lagunek parranda gauetan ondo pasatzeko hartzen dituzten aukera xelebreak.

Entretenimentuen zerrenda luzea da, hala nola, etxerako bidean kotxeen ispiluak txikitu, lorontziak irauli, farolak puskatu, arbolak erauzi…

Eta danen jolas kilikagarriena dana nunbait, errekara gauzak botatzea: seinaleak, hesiak, piboteak, supermerkatuetako karroak…


derecha


Jun dan ostegun santu gauean, asetu ederra hartu zuten.
Horrelako ekintzak zerbaiten adierazgarri dira zalantzarik gabe: zergaitik erreakzionatzen duten horrela zenbait lagunek, galdera mamitsua da.

Bestetik, herritar askoren ustea dana: Ertzatzaren komisaldegia herrian bertan daukagula kontutan hartuta, ez direla kaleak behar bezain ondo zaintzen (Udaltzainok ez degu lanik egiten gauez, ez Zumarragan, ezta Urretxun ere).

Bestetik, aztertzeko moduko gaia da, zein dan herritarron erantzuna horrelakoak egiten ari direla ikustean. Ertzantzari hotsegiten diogun, eta hotsegiten ez badiogu, zergaitik ez diogun hotsegiten.


____

Etiquetas: , , ,