<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-04

No se pararán las obras porque hay informes del lehendakari

derecha


Fué la contestación del Alcalde, el pasado 7 de noviembre, al preguntarle si se pararían las obras, ya que no se habían realizado los preceptivos trámites legales.

El 20 de marzo, en el pleno, volvió a confirmar que se habían recibido informes... Propuestas de la lehendakaritza.

Es muy importante conocer en qué consistieron esos informes, y todavía más importante cual fué la respuesta que se le dió por parte de este Ayuntamiento. Todos tenemos derecho a saber si el Lehendakari también ve correcto saltarse la legalidad, al igual que lo hace este Ayuntamiento.

Aquí tenéis la traducción de la carta que mañana se he entregado en Gasteiz, en las oficinas del Gobierno Vasco.
Horixe izan zan erantzuna, jun dan azaroaren 7an, Alkateari galdetu genionean ea obrak geldituko al zituen hauek hasiz gero, ez baitziren derrigorrezkoak diren tramite legalak bete.

Jun dan martxoaren 20ean, Udal batzarrean, berriz ere berretsi zuen jaso egin zirela Lehendakaritzatik txostenak... Proposamenak.

Oso garrantzitsua da ezagutzea, zein izan ziren txosten hoiek; eta oraindik garrantzitsuago jakitea zein izan zan Udalaren erantzuna. Danok daukagu eskubidea jakiteko gure Lehendakaria ere, legea ez betetzea zuzena ikusten al duen, gure Udal honek egiten duen moduan.

Hor behean daukazue, gaur Gasteizen, Lehendakaritzaren bulegoetan aurkeztu dedan idatziaren kopia bat. Hemen berriz, idatzian datorren horixe, nere hitzez.Klikatu orriaren goiko eskubiko ertzean, dokumentua tamaina haundian ikusteko

Etiquetas: , , ,