<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-12

Legazpi gorago dago

derecha


El Ayuntamiento de Legazpi estudia peatonalizar la Kale Nagusia, y pide la opinión de aquellos que puedan sentirse afectados, invita a los ciudadanos a aportar propuestas, etc.


Bai behintzat albiste hau irakurrita.

Legazpiko kale nagusia oinezkoentzat egokitu nahi da, eta horretarako, “Udalak aldaketak eragingo liekeen taldeekin hitz egin du”

Aztertzekoa litzateke gero, nola gorpuzten dan parte-hartze hori, zein diren erabaki-guneak, eta hauek zuzenak diren ala ez, baina oinarri-oinarrizko betebeharrekoak behintzat, Legazpin betetzen dira: taldeekin hitzegin, proposamenak jaso... Behin-betiko erabakia hartu aurretik.


____

Etiquetas: , ,

2 Comments:

At 4/12/2007 4:34 p. m., Anonymous Anónimo said...

Hurrengo hauteskunde garaiari etsoin beharko diogu honelako zeozer ikusteko gure herrian. Lotsagarria garai hauetan gertatzen dena. Ez litzateke batere gaizki egongo gure herriotako toki asko oinezkoentzako soilik izatea.

 
At 4/13/2007 12:14 a. m., Blogger Patxi said...

Ba omen dago asmoa, Andoni. Ikusi egin beharko da, Legazpin bezain fin ibiltzen diren.

Bitartean, ez litzake batere gaizki egongo espaloiak, enparantzak, zebrabideak... teorikoki oinezkoonak diren eremuak zainduko balira, baina horretan bai ez dagoela inolako borondate politikorik.

 

Publicar un comentario

<< Home