<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-24

Legazpi gorago dago (II)

derechaEl Ayuntamiento de Legazpi dota a los jóvenes de un pabellón, compuesto por 14 salas de música, escenario y local para grabaciones. Envidia sana, y la esperanza de que podamos gozar nosotros algún día de algo similar.Txundituta geratu nintzen atzo telebistari begira. Legazpin, gazteentzako musika lokalak jarri dituzte, 14, eszenatoki, grabatzeko gela eta guzti.

Zorionak ematea baino ez zaigu geratzen Legazpiko udalari.

Bideoa ikusteko, egin klik "erakutsi-gorde" botoiaren gainean.


derecha


____

Etiquetas: , ,