<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-11

Larrialdiak ospitalean

derecha


Nuevas instalaciones en el servicio de urgencias del hospital de Zumarraga. Un cambio espectacular. Haz click en el botón verde para ver el video.


Oraindik ez nuen ezagutzen Zumarragako Ospitaleko larrialdietako egoitza berria. Astelehean tokatu zitzaidan bertara jutea. Sekulako sorpresa hartu nuen.


derecha


Seguruena danok ezagutzen zenuten lehengo kuarto ilun hura, sartu eta eskubira. Txikia bezian itxia, iluna. Ba, alderik ez oraingoarekin. Haundia, leihoz beteta, oso argitsua, kolore alaiak… Oso atsegina. Umeen larrialdiak atenditzeko, beste gela bat dago, pasiloaren bestaldean.

Oso inpresio ona jaso nuen benetan. Hemendik aurrera, bertako itxoinaldiak, zeozer erosoagoak izango dira behintzat. Zorionak dagokionari.

Denbora askoan ez zaizu tokatuko igual bertara jutea – hala bedi – Ni bertaratu nintzenean ez zan inor tokatu ondoan eta, irudi hauek hartu nituen:Barruko sendagelak, behaketa eremua eta, berdin. Sekulako aldaketa. Medikuaren eta erizainen arreta berriz, ezinhobea.

Medikuntza pribatuaren batere batere inbidirik ez… Gauzatxo batengatik ez balitz. Ez dakit konpon litekeen, baina ondo egongo litzake gaixoen konfidentzialtasuna nolabait ziurtatuko balitz. Kortinak ez dira nahikoa eta, derrigorrez jakiten dituzu aldamenekoen gaitzak, baita eurek zureak ere.

____

Etiquetas: , ,