<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-21

Irrintzi XL dantza jaialdia

Larunbatan ospatu zan Irrintxi XL dantza jaialdia, Zelai-Arizti aretoan. Bertan izan nintzen eta bideoz jasotzeko aukera izan nuen. Klikatu Erakutsi-Gorde botoiaren gainean jaialdi honetako dantza guztiak ikusi eta gozatzeko.
  derecha  Ikurrin dantza.

  derecha     Txantxo

     derecha
        Makil txiki.

        derecha

           Batelerak.

           derecha
              Txakarranko


              derecha                 Igitai dantza.


                 derecha                    Cortes.


                    derecha                       Cortes 2.

                       derecha
                          Arku dantza.

                          derecha                             Launako.

                             derecha                                Neskatxena.

                                derecha
                                   Lesaka.

                                   derecha
                                      Polkak.

                                      derecha
                                         Muttikoak.

                                         derecha
                                            Kamiseta.

                                            derecha


                                            2 Comments:

                                            At 4/25/2007 10:04 a. m., Anonymous Anónimo said...

                                            mila esker, Patxi!

                                            Irrintzi

                                             
                                            At 4/26/2007 12:47 a. m., Blogger Patxi said...

                                            Oso polita izan zan jaialdia, eskerrikasko zuei.

                                             

                                            Publicar un comentario

                                            << Home