<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-15

Gero eta kutsatuago

derecha


Un medio ambiente cada vez más contaminado en la comarca del Goierri: el tráfico es la causa de contaminación más importante. Los autobuses constituyen solamente el 0,001% del parque movil total. Todo un dato.


Eustatek emandako datuak dira.

Gero eta ibilgailu gehiago, gero eta kutsadura gehiago Goierrin (Eustatek Zumarraga Goierri barruan sartzen du).

365 egunetik, airearen kalitatea txarra edo oso txarra izan 26 egunetan; Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako mediaren gainetik (12).

Ingurumen Sailaren txostenak dioenez «kalitatearen indizeak adierazten duenez, azken urteetan EAEko airearen kalitateak behera egin du»

derecha


Errepideetako ibilgailuena da aireko kutsadura gehien sortzen duten elementuetako bat.

Autoak ibilgailu parke osoaren %73 diren bitartean, eskualdeko autobusek apenas gainditzen dute %0,001.

%0,001...

____


Datuen iturria: Goierriko hitza.

____

Etiquetas: , ,