<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-25

Diego Calvoren barkamen eskaera

derechaAyer se celebró otra sesión plenaria de mucho interés, desde el momento en que surgen dudas acerca del funcionamiento Municipal, se pone en duda la credibilidad del alcalde, y se mencionan temas que podrían tener en un futuro gran relevancia en nuestro municipio, y repercutir directamente sobre todos los ciudadanos de Zumarraga.

Pero hoy quiero mencionar sólamente un detalle, que personalmente considero fue ayer el más importante.

Es conocida por todos la fama de la clase política. Si es merecida o no, sería un debate a desarrollar, pero creo que coincidiremos todos al señalar que no es muy frecuente que un responsable político pida disculpas por unas manifestaciones realizadas por él en otra ocasión. Estamos acostumbrados por desgracia a tener por respuesta explicaciones absolutamente vacuas, al silencio, a faltar sistemáticamente a la verdad… Cualquier cosa menos retroceder o pedir perdón.

No cabe sino reconocer en este caso a Diego Calvo, representante de IU-Aralar, una honradez que yo particularmente aprecio de manera especial.

En el video econtrarás las imágenes que dan testimonio de este hecho. Haz click sobre el botón verde para ver el mismo.Atzo beste Udal Batzar bat izan zan, mami haundikoa, Udal funtzionamentuaz zalantza asko sortzen diren aldetik; alkatearen sinisgarritasuna zalantzan jartzen dan momentutik, eta azkenik, etorkizunean Zumarragarroi modu zuzenean eragin eta oihartzun haundiko gaiak izan litezkeenak aipatu ziren aldetik…

Baina gaurkoan pusketa bat baino ez det aipatu nahi. Nere ustetan Udal batzar honetako momenturik garrantzitsuena izan zana.

Danok dakigu gure klase politikoak daukan fama. Merezitakoa dan, ez dan, eztabaidagarri izan leike, baina danok bat etorriko gera, esaten badet, oso gutxitan ikusten dala politikari batek esandako zerbaitengatik barkamena eskatzea. Askoz errezago ikusiko degu, azalpen hutsalak ematea, isiltzea, egiarekin bat ez datozen gauzak esatea… Edozer gauza, atzera egin edo burua makurtu baino lehen.

Aitortu egin behar kasu honetan, EB-Aralarreko Diego Calvori, nik behintzat bereziki estimatzen dedan zintzotasuna.

Bideoan datoz, honen testigantza ematen duten irudiak, bi plenoetatik hartutakoak. Klik egin “erakutsi-gorde” botoian berau ikusteko.


derecha
Etiquetas: , ,

1 Comments:

At 4/27/2007 11:17 p. m., Blogger Patxi said...

"Klase politikoa" aipatu banuen, gaur atentzioa eman dit, zeinek eta, Xabier Arzalluzek botatako esaldi bat, gaur egungo politikan itxura danez ugari dabilen espezie bati buruz:

"buscadores de oro con ansia de poder que no se paran ante nada que no sea su propia ambición y vanidad."

Imanol Murua Uriaren blog nabarmenean ikusia.

 

Publicar un comentario

<< Home