<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-21

Dekorazio kontzeptu bitxia (II)

derecha


Un puente, cuatro columnas, dos tipos de farolas. Un síntoma quizás de identidades, personalidades diferentes… con un resultado muy particular.


Jun dan egunean mezu hau irakurri bazenuen, beste bigarren adibide hau oraindik xelebreagoa iruditu dakizuke; kasu honetan elementu bat daukagu:

zubi bakarra, lau zutabe… farola guztiz desberdinak alde bakoitzean.

Saiatu aurrekoan bezela, zubi honi gure herrira lehenengo aldiz etorritako turistaren begiez begiratzen… Eta atera zure ondorioak.Klik egin irudiaren gainean argazkia haundiago ikusteko.

____

Etiquetas: , ,

2 Comments:

At 4/21/2007 5:03 a. m., Blogger David said...

Bai gauxa xelebreak ikusten direnak gure herrian Patxi, eskerrikasko kontatzeagatik

 
At 4/22/2007 9:50 a. m., Blogger Patxi said...

Eskerrikasko David. Egia esan, herri honentan badago zer kontatua, ez gera berehala aspertuko. Ea erditan behintzat asmatzen dedan.

 

Publicar un comentario

<< Home