<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-25

Bidegorriko tarterik politena

derechaLa recuperación de riveras es un apartado muy importante en muchos Ayuntamientos. Bilbo, Abandoibarra concretamente puede ser el paradigma de Euskal-Herria, en cuanto a recuperación de riveras se refiere.

No es cuestión de comparar el Ibaizabal con nuestro Urola txiki, pero sí que hay una zona del Bidegorri en Urretxu, donde el Ayuntamiento se aplicó de manera sobresaliente. La zona frente a Madaya. Haz click en el botón verde para ver el video.Edozein tokira zoazela, ibaien erriberak mimoz errekuperatu eta zaintzen dituzte udalek. Errioxan, Nafarroan… Bilbo izan daiteke Euskal-Herrian, oso degradatua zan erribera bat berreskuratzen eredu, Abandoibarra zoragarria.

Ezin konparatuko ditugu Ebro edo Ibaizabal ibaiak, gure Urola txikitxoarekin, baina bai aurki dezakegu gurean, Urretxun hain zuzen, eta udaberrian bereziki, bere garaian gauzak izugarri ondo egin ziren adibidetxo bat. Bidegorriko tarterik politena izango dana seguruasko. Madaya pareko zuhaiztia.

Klik egin "erakutsi-gorde" botoian bideoa ikusteko.

derecha
Etiquetas: , ,

2 Comments:

At 4/26/2007 11:06 p. m., Anonymous taberesa said...

Arrazoia duzu. Bidegorriko zati hori politena da. Eta freskoena.
Batez ere orain, zuhaitzak loratua daudela. Agian arbolak ezagutzen dituen zure lagun horrek esango lizkiguke bidegorriko zuhaitzen izenak.

 
At 4/27/2007 1:05 a. m., Blogger Patxi said...

Bertatik pasatzen bazera, - bideoan antzematen da pixkat- fijatu haize pixkat dabilenean sortzen dan "euri zuriaz" hostoak eroritzean sortutakoa.

Loretan dauden zuhaitzak gereziondo japoniarrak direla esango nuke. Besteetaz ez nago ziur.

Zubiaren erdian dagoen zuhaitza, hori bai seguru, lizarra da.

Nere lagunak esango lidake bai ze zuhaitz mota diren, ea berarekin atzera topo egiten dedan.

 

Publicar un comentario

<< Home