<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-10

Arriskua, ez sartu

derecha


La zona acordonada del Bidegorri, donde el río se llevó 50 metros de muro el pasado 23 de marzo, presentaba hoy este aspecto.Jun dan martxoaren 23an, Urola errekako harresi pusketa bat eraman zuen urak. Teknikoek, ingurua ikusi, eta bidegorri zati bat itxi zuten. Zubitik hasita, tximiniraino.

Gaur goizean, itxitako eremu hori, Euskal-Herriko itzulia dala ta, jendez gainezka zegoen.

Batere arriskurik pasa duen bertan zegoen jendeak… Ideiarik ez, baina ikuspegia deigarria zala, ezin ukatu.

Etiquetas: , , ,