<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-22

Areizaga enparantza

derechaEn otros pueblos se piden varios proyectos y se someten a votación popular. Aquí estamos todavía a años luz de una cultura participativa. Hasta el último momento nadie sabía nada sobre el diseño de la plaza, y tampoco nadie sabe nada sobre el futuro espacio escénico sobre el puente.

Ikusmin haundia zegoen: zer jarriko dute? Nola geratuko da?

….

Zenbait herritan bi edo hiru proiektu diferente eskatzen dira, eta herritarrei galdetzen zaie iritzia. Hemen halakorik ez da izan.

Azken momenturarte jendeak ez du arrastorik izan zer ote zijoan, zein izango zan diseinua.


derecha


Kasu honetan, Areizaga enparantza berria ikusi ondoren, pixkabat abestiak esaten duen bezela sentitzen naiz:

... Emborrachado, hainbeste argirekin. Putiklub bat, entzun nion bati. Una pista de aterrizaje, beste bati. Beste batzuk zer esan jakin ezinda, eta beste batzuk pozik. Ni, esan bezela moxkortuta pixkat, baina zorionez azken hoien artean nagoela esan dezaket.

Kezkatxo bat bakarrik. Ze iskinatatik azalduko ote zaidan Star wars-eko Darth Vader, edo honen ezpatakideak.____“El remate final de Areizaga llegará con la conclusión de la propuesta que se está trabajando conjuntamente con Zumarraga para la ubicación del espacio escénico o quiosco, donde anteriormente estaba una de las celosías sobre el puente. Esta construcción a modo de escenario complementará el espacio central,” (DV 07-04-21)

Horrekin ere, jartzen zaigunaren zain. Herritarren parte-hartzea sustatzetik oso urruti, berriz ere.

____

Etiquetas: ,