<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-19

Arartekoa zertarako?

derecha


Mucha gente desconoce para qué sirve la figura del Ararteko: Según aparece en su página web, “Para investigar si la Administración Pública Vasca ha cometido algún abuso, arbitrariedad, discriminación, error o negligencia.”

Si bien las conclusiones del Ararteko no son vinculantes, no por ello dejan de tener valor. Los jueces las toman en consideración a la hora de emitir sentencia, y en algunas ocasiones la administración puede llegar a echar marcha atrás alguna actuación en curso tras la intervención de esta institución, por lo que no hace falta recurrir a la vía judicial para hacer valer tus derechos.“Administrazio Publikoak zurekin gehiegikeriaz, nahikeriaz, bereizkeriaz, oker edo zabarkeriaz jokatu duen ikertzeko”.


Tokatzen ez zaizun arte, ez dezu arreta jartzen. Orain neri tokatu zait administrazioaren aurrean nere eskubideak defendatu beharra izatea eta, artikulu honen bidez, arartekoarekin izan dedan esperientzia eta jaso dedan informazioa zein dan azaldu nahi dizuet.

(Entzun hemen gaurko artikulua)


derechaArartekoaren erabakiak ez dira lotesleak (binkulanteak), baina epaitegira joz gero, epaileek oso kontutan hartzen dituzte, hori esan digute zenbait tokitan.

Horregatik, posible da zenbait kasutan, Arartekoak gai baten inguruan interesa erakusten duenean, Udalak, edo dagokion administrazioak, atzera egitea, gaizki ari dala garbi dagoen kasuetan behinik-behin.

Zoritxarrez ez da beti gertatzen, baina zalantzarik gabe, merezi du Arartekoarengana jotzeak. Alde batetik laguntza jasotzen dezulako (babesgabe sentitzen zera derrigorrez administrazioaren aurrean). Bestetik, komeni dalako Administrazioa osatzen dutenek jakitea aztertuak izan daitezkeela. Norbaitek beren jarduna epai dezakeela.

Aste santuan gertatu zitzaigun jun beharra, Gasteizera jo genuen (Donostiakoa itxita zegoen). Arreta oso ona izan da, ez dago mila leihatila zeharkatu beharrik, itxoin beharrik ere ez. Sartu eta berehala atenditzen dizute. Zure gaiari jarraipena egiteko aukera zuzena daukazu…

Arartekoarekin berarekin egoteko aukerarik ez daukazu noski (nere amak egin zidan lehenengo galdera), baina gaitasun haundiko talde bat dago atzean, zure erreklamazioak aztertzeko.

Arartekoa sarean: http://www.ararteko.net

____

Etiquetas: , ,