<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-03-31

Villareal de Zumarra

derecha


A los Zumarratarras también nos corresponde la denominación de Villa REAL, al igual que a nuestros vecinos Urretxuarras. Y no lo digo por capricho, sino basándome en pruebas históricas documentales. Haz Click sobre el icono verde para ver las mismas.Urretxuar asko, zerbaitegatik harro baldinbadaude, beren herriaren izendapen errealarengatik da.

Villa REAL de Urretxu.

Errege batek eman baitzien izendapena: Juan I Gaztelako erregeak, 1383. urtean.

Zumarratarrok berriz, zer?

Urretxuarrak baino exkaxago sentitzen txikikeria horrengatik? Ez horixe, gu ere bai baigera Villa REAL:


derecha


VILLA REAL DE ZUMARRA!

Danok txantxetan ari naizela pentsatzen ariko zerate, baina ez ba. Baditut froga dokumental historikoak. Tira, nik baino, norbaitek baditu behintzat froga dokumental historikoak. Hona hemen:
Noizkoak ote diren, ze balio historiko duten, auskalo, baina inork opari bat egin nahi balit, etxean gustora izango nukeen bitxikeria da. Prezioa, 45 euro baino ez, helbide honetan ikusia.

____

Etiquetas: ,

2 Comments:

At 4/03/2007 11:13 p. m., Anonymous xabi said...

Aupa Patxi! Ez dakit ba horregatik gauden harro urretxuarrak. Zuk diozun bezela batzuk izango dira. Beste batzuk aspaldi kendu genion "Villa Real" dalakoa, eta nere aldetik behinik behin, edozeinek hartu deike!

 
At 4/04/2007 12:56 a. m., Blogger Patxi said...

Gauza "errealak" ez daude ez, oso indarrean, Xabi. Gureak bigarren mailara jetsiko diren, espero dezagun ezetz ;-)

 

Publicar un comentario

<< Home