<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-03-26

Urola erreka, gaur ere zikina

derecha


Un nuevo vertido en el río Urola. Hacia las cinco de la tarde, el río presentaba este aspecto. Haz click sobre el icono verde para ver el videoGaur arratsaldean, bostak aldera, Urola errekak itxura hau zuen. Apar zuriz bete beteta zetorren.


derecha


Ez zan urak sortzen zuen apar naturala, baizik eta askozaz ere zabalagoa. Duela gutxi ere holaxe zetorren. Ertzantza begira ibli zan, baina betiko prozedura erabili zan. Beste batean azalduko det zein dan prozedura hori eta zer gertatzen dan beti.____

Etiquetas: , ,