<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-03-26

Kurriloak Zumarragan

derecha


Hoy, 26 de marzo, a eso de las nueve de la mañana, han pasado dos bandadas de grullas por encima de Zumarraga.


Gaur goizean, martxoak 26, bederatziak aldera, kurriloak pasa dira Zumarragatik. Beti urrian edo azaro inguruan ikusita neuzkan, martxoaren azkenaldera sekula ez.


derecha


Nere gurasoei galdetu diet, eta begira ze gauza polita esan duen aitak: Zelaiztin (Zelai-Ariztin) geratzen zirela, bera gogoratzen dala. Ama berriz, uda datorren seinalea izango dala.Amarengandik ikasi nuen txikitan kurrilo hitza. Baliarraingoa da ama. Aita berriz Urretxuarra. Hark berdin esaten du.

Beste txori mota honek ze izen duen iaz ikasi nuela gogoratu naiz halako batean.


____

Etiquetas: , , ,