<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-03-27

Danoi kentzen zaigun terrenoa

derecha


La comunidad del nº 12 de la calle Legazpi sigue adelante, de manera ilegal, con las obras de instalación de un ascensor en la vía pública, amparada por este Ayuntamiento.

Este asunto es muy grave por diferentes motivos, pero sobre todo por una cuestión, y es que podrían instalar el ascensor por dentro. Sin embargo, se les regala vía pública: 7 metros cuadrados en la base, y 21 metros cuadrados en cada uno de los pisos, del primero al quinto.

Acudimos al pleno intentado comprender este trato de favor, y salimos del mismo muy decepcionados. Porque se ocultaron datos y se faltó a la verdad una vez tras otra.

En los próximos días iré detallando todas las irregularidades que se han cometido en este procedimiento. Todos nos vemos perjudicados por este asunto, y a todos nos interesa conocer cómo se ha desarrollado el mismo.

Aunque voy a dar la información en diferentes artículos, aquí tenéis la parte correspondiente a este tema, sacado del último pleno del mes de marzo. Haz click sobre el icono verde para ver el video.
Galeperran, Legazpi kaleko 12ko komunitatea, igogailu bat ipintzeko obrak egiten ari da, modu ilegalean, Zumarragako udalak emandako babesarekin.

Kontua oso larria da arrazoi askorengatik, baina batez ere bategatik: barrutik egiteko aukera badaukatelako. Hala ere, udalak bide publikoa erregalatzen die: 7 metro karratu oinarrian, eta 21 metro pisu bakoitzean.

Zergaitik horrelako bentajak komunitate honi? Horixe galdetu genien alkateari eta zinegotziei azken plenoan, eta benetan etsita irten ginen bertatik.

Bata bestearen atzetik, gauzak ezkutatuz edo egiarekin inola ere bat ez datozen gauzak esaten aritu ziren.

Hurrengo egunetan, banan bana aipatzen jungo naiz irregulartasun guzti hauek. Kaltea danoi egin digute eta, danoi interesatzen zaigu gauzak nola egin diren jakitea.

Zatika emango badet ere, hemen daukazue, osorik ikusi nahi badezue, martxoaren 20ean ospatu zan plenoan, gai hau eztabaidatu zan zatia.

Klikatu karratuaren gainean bideoa ikusteko.


derecha

Etiquetas: , , ,