<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-03-28

Artiz auzoko tailerrak botatzen

derecha


Hoy han continuado las obras de demolición en la calle Artiz. Los talleres van desapareciendo poco a poco del casco urbano para ubicarse en los extrarradios, lo que es un motivo de satisfacción. Haz click sobre el icono verde para ver el video.
Gaur Vulcanizados Otaegi zana botatzen ikusi degu. Poztekoa da herrigunean dauden tailerrak poliki poliki herriaren aldirietara nola dijoazen ikustea.


derecha


Hala ere, danak ez datoz bat iritzi honekin. Irudi hauek hartu ditudanean, bi aitona zeuden nere ondoan, eta beraien ustetan, fabrikak, zenbat eta etxetik gertuago, hobe!

Beste bitxikeria bat ere aditu diot hauetako bati: 1952. urtea baino zeozer beranduago, ferrokarrilak burdinbidetik irten, eta Vulcanizadosen tokian zegoen eraikina bota omen zuen.

Polita litzateke honen berri izatea; galdetuko diot ikusten dedanean, Antonio Prada, Zumarragako udal artxibozainari.

____

____

Etiquetas: , ,