<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2006-03-25

Bideoen bilduma

Udaberri hasieran, eguna gordetzen; beren aterkien babesean bi emakume, enparantza zeharkatzen.

derecha


  Kale teatroa, erdi aroko azokan: beharrak harrapatuta, komun inprobistua ondo etorri zaio, baina zeozer galdu du ustekabean.


  derecha


  Maria Plazaolarekin, bera gaztea zaneko kontuak: trafikorik ia batere ez. Bizikletaz ibili behar...

  derecha  2007ko martxoaren 23an, musika ikastetxeko Jose Quintas kitarra irakaslearen ikasle batzuk emandako kontzertua, 4 abesti.

  derecha
  derecha
  derecha
  derecha


  2007ko udaberria oso modu bereziz agurtu gintuen. Elurte polit batez. Legazpi kaleko irudi batzuk hemen.


  derecha

  2006ko San Juan gauean Udal musika bandari hartutako irudi batzuk. Momentu hunkigarria izaten da, sua piztuta, bandak bere piezak jotzen dituenean.


  derecha

  Gau horretako suaren irudiak. Zumarragatarrak suaren inguruan, urteroko erritual polita osatzen.


  derecha

  Juanita Elorza, Eitzara traperoak juten zirenekoak kontatzen.


  derecha


   Zumarragako Udalaren babesarekin, Legazpi 12ko komunitatea egiten ari dan obra ilegalaren irudiak, 2007ko martxokoak.

   derecha


   Etiquetas: